MHP – THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã phát hành thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thời gian xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Trước 16h ngày 15/9/2021 (Thứ tư).

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, thứ bảy ngày 18/9/2021.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Hoa Sen – Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Số 17A, đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Các tài liệu gửi kèm:

Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội: 13. Thư mời Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Giấy xác nhận tham dự họp: Giấy xác nhận

Mẫu giấy ủy quyền: Giấy ủy quyền

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS: Thông báo ứng, đề cử thành viên HĐQT, BKS

Đơn ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị :Đơn ứng cử và đề cử TV HĐQT

Đơn ứng cử và đề cử thành viên Ban Kiểm soát: Đơn ứng cử và đề cử TV BKS

Sơ yếu lý lịch dành cho người ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS: Sơ yếu lý lịch

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS: Quy chế ứng, đề cử thành viên BKS, HĐQT

Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng: Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng

Tờ trình về công tác kiểm toán cho năm tài chính 2021: Tờ trình công tác kiểm toán 2021

Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tờ trình về công tác nhân sự thành viên HĐQT, BKS: Tờ trình công tác nhân sự BKS

Tờ trình thông qua chủ trương dự án: Tờ trình thông qua chủ trương dự án

Dự thảo Điều lệ Công ty: Dự-thảo-Điều-lệ-MHP 8-2021

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường: 23. Du thao Nghi quyet DHDCD bat thuong 2021

Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 22. Du thao bien ban DHCD bat thuong 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *