MHP – THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày 27 tháng 7 năm 2021 – Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì (MHP) đã ra Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2021 Về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tài liệu chi tiết kèm theo: 9. CBTT Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *