MHP – CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM 1 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỔ NHIỆM 1 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 20/09/2021, Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin về miễn nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm 1 Phó Tổng giám đốc.

Chi tiết xem tại:CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.