MHP – CÔNG BỐ ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 24 tháng 8 năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì công bố thông tin về việc: Đính chính, điều chỉnh nội dung số 14 của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Nội dung chi tiết kèm theo: 1. CBTT – Đính chính, điều chỉnh Nội dung BB Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *